Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Dilluns, 24 d’agost de 2015

És vigent el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament i amb executivitat des de la seva publicació al DOGC en data 24.12.2020.

Es pot consultar la documentació del POUM al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC).


 

El Pla d'Ordenació urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i li correspon:

- Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.

- Definir un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.

- Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

 

Podeu consultar la documentació de l'aprovació inicial

Aprovació inicial aprovada en el Ple Municipal del dia 13 de setembre del 2012.

El Programa de Participació Ciutadana estableix el procés de participació en la formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i relaciona i concreta els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.

El POUM és un instrument d’ordenació integral del territori per a planificar el desenvolupament del municipi. Això comporta reflexionar entorn el model de municipi que volem.

A través de la planificació del territori s’estableix on es situen les noves infraestructures i equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es podran construir nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar.

L’objectiu del procés de participació és implicar els veïns en la construcció del model de municipi recollint les seves propostes i suggeriments entorn els criteris i les necessitats del municipi respecte a temes on la revisió del POUM té alguna incidència. La voluntat municipal és fomentar el debat i la deliberació col•lectiva i recollir i analitzar les seves aportacions i opinions.

Per facilitar la participació activa de la població s’habilitaran diferents mecanismes en funció de la fase i moment del procés de redacció del POUM. Aquesta participació anirà acompanyada en tot moment de la informació necessària. Podeu contactar amb l'ajuntament a través de: st.hipolit@diba.cat, el telèfon 938502626 o bé a través de la bústia de participació ciutadana

Darrera actualització: 1.04.2021 | 12:46