Perfil del Contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'Odenament Jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions i formalitzacions de contractes de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà:

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

 

Tota la informació sobre les licitacions en curs, així com composició de les meses de contractació, actes de les meses i modificacions, pròrrogues o anul·lacions de contractes o licitacions es poden trobar al Perfil del Contractant.

Durant l'any 2018 no hi ha hagut cap modificació de contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions suspeses ni resolucions anticipades.

 

Darrera actualització: febrer de 2019

 

Darrera actualització: 6.02.2019 | 15:43