Ple Municipal

La seva composició és la següent: 

a) Grup JxCAT-JUNTS - 4 regidors/es: Gerard Sancho Vilalta, Irene Suñé Casas, Sergi Cirera Burgaya i Laura Ojeda Padullers 

b) Grup SV-AM - 2 regidors/es: Hipòlit Serra Rodríguez i Marina Crous Fontseré 

c) Grup SUMEM PER SHV-CP - 4 regidors/es: Xavier Vilamala Bastarras, Francina Puig Suriñach, Jaume Codina Ordeig i Maribel Jiménez Gómez

d) Grup CUP-AMUNT - 1 regidora: Marta Boixeda Pujols

 

Competències: 

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. 

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut. 

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística. 

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 

e) Crear i regular òrgans complementaris. 

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes. 

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques. 

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques. 

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual. 

k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

l) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

m) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

n) Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

o) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix.

 

Calendari: El Ple ordinari es celebra el primer dilluns cada dos mesos, coincidint amb els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. 

Les sessions se celebren a les vuit del vespre, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Excepcionalment, a criteri de l’Alcaldia, la sessió corresponent al mes de novembre, podrà traslladar-se del primer a l’últim dimarts hàbil d’aquest mes, si això permet que s’aprovin els pressupostos de l’exercici següent en aquesta data.

Així mateix, les sessions dels mesos de gener i setembre, es podran traslladar al següent dimarts hàbil, per evitar que les sessions plenàries coincideixin amb dies festius.

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona
Telèfon: 938502626
Adreça electrònica: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Darrera actualització: 23.12.2019 | 11:23