Objectius de la comunitat de Municipis

Objectius de la comunitat de Municipis


Els objectius estratègics dels dos ajuntaments (SHV i LMV) deriven de l’elaboració del present Pla de Mandat. Aquests objectius s’expressen operativament en cadascuna de les línies d’actuació i de les accions específiques en què s’estructura el Pla.

D’altra banda, les dues institucions són conscient que els canvis i els processos emergents en la societat exigeixen reformular les polítiques públiques que s’han desenvolupat en els darrers anys.

La comunitat té com a objectius generals

· La Gestió optimitzar recursos i serveis

· La planificació

· La Coordinació

Optimitzar ajudes i subvencions provinents de diversos organismes supramunicipals, com la Generalitat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, i també ajudes estatals i fins hi tot europees.

L’optimització de totes aquestes ajudes comporta establir clarament uns criteris de planificació, que giren al voltant de 6 àrees d’acció:

· Educació

· Cultura

· Esports

· Joventut

· Promoció econòmica i turisme/Medi ambient

· Benestar social

Planificar a mig i a llarg termini pensant en projectes d’abast territorial, accions concretes d’àmbit supramunicipal o pensar en programes mes concrets destinats a la població en general.

Tot plegat amb la finalitat d’optimitzar recursos tant econòmics com humans per intentar fer una planificació que no desdobli activitats per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència, pensant de forma global.

Tota aquesta planificació, depèn en primer lloc de la gestió dels polítics que encapçalen els dos ajuntaments i que marquen les directrius a seguir, de la/el responsable de coordinació de la comunitat, però sobretot dels recursos humans que es poden destinar a la comunitat, segons decisió dels respectius regidors dels equips de govern dels municipis en cada moment.

Objectius Generals

· Implementar projectes de millora dels dos municipis.

· Coordinar programes i actuacions conjuntes.

· Planificar accions conjuntes de forma transversal

· Ordenar i sistematitzar el sistema de treball dels tècnics implicats

· Optimitzar i rendibilitzar recursos econòmics i humans

· Crear canals de comunicació entre ambdós ajuntament i dels tècnics

· Organitzar i establir les tasques concretes de les diverses àrees de treball.

· Gestionar i coordinar els RRHH dels tècnics corresponents dels dos Ajuntaments.

· Convocar i coordinar reunions de decisió i seguiment amb els regidors de les diferents àrees dels dos Ajuntaments.

Darrera actualització: 13.04.2015 | 12:41
Darrera actualització: 13.04.2015 | 12:41