Junta de Govern Local

La seva composició és la següent: 

La Junta de Govern Local estarà integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde, donant-ne compte al Ple.

La resta de membres dels grups municipals SOM-AC i PDeCat podran assistir a les sessions que es convoquin de la Junta de Govern, amb veu i sense vot.

Igualment, podran assistir a les sessions amb veu i sense vot, assessors o tècnics municipals, membres d’associacions, clubs o altres entitats municipals o que tinguin interessos en el municipi, sempre que siguin convidats per l’Alcaldia per fer-ho.

En base a aquestes consideracions, la Junta de Govern Local es composa de la següent manera: 

a) President - alcalde, Gerard Sancho Vilalta 

b) Regidors de ple dret i membres de la JGL: 

  • Hipòlit Serra Rodríguez 
  • Irene Suñé Casas 
  • Sergi Cirera Burgaya 

Competències: 

a) Assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 

b) Les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Atribucions delegades per l'Alcalde:

- Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la meva competència i a partir de 6.000€.

- Sancionar les infraccions de les Ordenances Municipals.

- Concedir llicències urbanístiques i d’ocupació del domini públic municipal, així com la transmissió de qualsevol d’aquestes llicències.

- Contractar obres i serveis, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, amb les previsions de l’article 21.1.f) de la LBRL.

- Aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no excedeixi de les quanties previstes en l’apartat anterior.

-Aprovació de tots els convenis de caràcter institucional o aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets, fins al límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

-Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del pressupost i que s’haguessin rebut a la Intervenció, a partir de 6.000€.

- Sol·licitud de subvencions.

- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i les plantilles aprovats pel Ple.

- Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del plantejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Atribucions delegades pel Ple Municipal:

- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

- L’aprovació dels Projectes d’obres i serveis, quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan no estiguin previstos en el pressupost.

Calendari:

Celebració de sessions ordinàries tots els dijous hàbils, a les 19.30 hores.

Si el dia assenyalat fos inhàbil, se celebrarà sessió ordinària, a ser possible, el posterior dia hàbil, llevat que l’Alcaldia assenyali un altre dia per a la celebració de sessió ordinària mitjançant Decret.

Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries, podent-se convocar totes les extraordinàries que siguin convenients.

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona
Telèfon: 938502626
Adreça electrònica: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Darrera actualització: 23.12.2019 | 11:16