ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23: Taxa per parades, barraques i altres situats en terrenys d'ús públic

Darrera actualització: 24.03.2015 | 13:18