ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 24.03.2015 | 13:18