Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 5 de març de 2019

Divendres, 8 de març de 2019 a les 00:00

Principals resolucions aprovades al Ple ordinari del mes de març, celebrat el dimarts dia 5 de març de 2019

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aproven per unanimitat:

 • Aplicació dels increments retributius al personal municipal per l’exercici 2019
 • Rectificació de l’inventari de béns i drets municipals a 31 de desembre de 2018

S’aproven amb l’abstenció del grup municipal PSC-CP:

 • Aprovació del Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019-2020

S’aproven amb vot en contra del grup municipal PSC-CP:

 • Aprovació inicial de la modificació de projecte “Urbanització dels carrers del barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà”
 • Aprovació de l’expedient 3/2019, en la modalitat de crèdits extraordinaris, del vigent pressupost municipal

ES DONA COMPTE DE LES SEGÜENTS QÜESTIONS:

 • Es dona compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 17/2018, del pressupost municipal de l’exercici 2018
 • Es dona compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 1/2019, del pressupost municipal vigent
 • Es dona compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 2/2019, del pressupost municipal vigent
 • Es dona compte del decret d’alcaldia de concertació d’una pòlissa de tresoreria
 • Es dona compte del decret d’alcaldia de liquidació del pressupost de l’exercici 2018
 • Es dona compte dels decrets d’alcaldia des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària (del decret 2018-00538 fins al 2019-0085)
 • Es dona compte dels acords de la Junta de Govern Local des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària (de l’acta nº 48/2018 fins a la 6/2019)
 • Es dona compte dels decrets de contractació de personal des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària
 • Es dona compte de l’estat d’execució del pressupost

 

Darrera actualització: 02.05.2019 | 15:23