Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 19 d'octubre de 2020

Dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 00:00

Principals resolucions aprovades al Ple extraordinari, celebrat el dilluns dia 19 d’octubre de 2020

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM i 4 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

 • Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
  • Ordenança Fiscal nº 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Ordenança Fiscal nº 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Ordenança Fiscal nº 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • Ordenança Fiscal nº 6, reguladora de les Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
  • Ordenança Fiscal nº 8, reguladora de la taxa per la utilització de serveis esportius, educatius i culturals
  • Ordenança Fiscal nº 9, reguladora de la Taxa per la realització de serveis generals
  • Ordenança Fiscal nº 10, reguladora de la taxa per assistències i estades a la residència d’avis i altres serveis anàlegs
  • Ordenança Fiscal nº 23, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
  • Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM i 4 vots en contra del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

 • Modificació de crèdit 16/2020 de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM; 2 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP; i 2 vots en contra del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

 • Moció de rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra

Es dona compte de:

 • Decrets d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 11/2020, en la modalitat de transferència de crèdits
 • Decrets d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 12/2020, en la modalitat de transferència de crèdits
 • Decrets d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 13/2020, en la modalitat de transferència de crèdits
 • Decrets d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 14/2020, en la modalitat de transferència de crèdits
 • Decrets d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 15/2020, en la modalitat de transferència de crèdits

Podeu consultar l’acta íntegra del Ple EXTRAORDINARI de 19 d’octubre de 2020 a l’apartat “Actes del ple” que trobareu al web de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Darrera actualització: 16.11.2020 | 16:20