ANUNCI

Divendres, 11 de febrer de 2022

El Ple Municipal, reunit en sessió de 10 de gener de 2022, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 01 del POUM en l’àmbit del polígon industrial de La Saborosa.

De conformitat amb l’article 85 del Text Refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’expedient se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació dels edictes d’aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona, al diari oficial de Catalunya, en un diari de premsa periòdica, al teuler electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Durant aquest termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat, en les dependències municipals, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents, durant l’horari d’oficines. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, es donarà audiència als ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals confini amb el terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.

Sant Hipòlit de Voltregà, 11 de febrer de 2022.

L’alcalde,

Gerard Sancho Vilalta

Darrera actualització: 11.02.2022 | 12:52