Preinscripció i matricula proper curs 2015-2016

Preinscripció
Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantilels infants que durant l'any 2015 compleixen els 3 anys i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu. Al primer curs d'educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2015 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil. I, a primer curs d'educació secundària obligatòria es poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2015 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.
Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol•licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció cal:
o conèixer el calendari de tot el procés,
o consultar els centres,
o conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol•licituds,
o presentar la sol•licitud i la documentació,
o consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol•licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions,
o consultar el centre assignat i
o fer la matrícula.

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:
o els ajuntaments,
o els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament i
o les oficines municipals d'escolarització (OME).

Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.

Admissió als centres integrats amb ensenyaments professionals de música i dansa

Per a l'accés als centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria i ensenyaments de música o de dansa, l'alumne o l'alumna ha d'obtenir la valoració positiva de les aptituds artístiques en l'especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova d'accés específica de l'especialitat.
L'admissió s'efectua d'acord amb el resultat de la prova que valora les aptituds artístiques, i de manera separada per a música i dansa. Quan el resultat de la prova és numèric s'ordena de la més alta a la més baixa. Si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig per al número de desempat.
Els alumnes que vulguin accedir a centres integrats han de presentar la sol•licitud de preinscripció al centre integrat. Per demanar altres centres, en el cas de no ser admesos al centre integrat i de no voler o poder continuar els estudis en el centre on estan escolaritzats actualment, cal presentar, en el mateix període una segona sol•licitud. Aquesta sol•licitud cal presentar-la al centre que es demani en primer lloc.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol•licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol•licitud de preinscripció.
Si en formalitzar la matrícula de l’alumne es modifica el domicili familiar respecte l’al•legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol•licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.
Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricula condicionalment.
Els alumnes d'educació secundària obligatòria que han participat en el procés de preinscripció, que tenen plaça assignada i que estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula, han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula, la voluntat de mantenir la plaça a l'espera dels resultats de l'avaluació de setembre. Un cop feta l'avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer durant el període extraordinari de matrícula de setembre o perden la plaça assignada.

Fins al 4 de setembre de 2015, si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, s'ha d'oferir aquesta vacant, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment.

Qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si hi renuncia, se l'elimina de la llista d'espera i s'ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Darrera actualització: 24.04.2015 | 12:49