Llicència d'obres menors

Aquest tràmit permet la sol•licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense projecte tècnic ni direcció facultativa i les obres d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: Normativa general: •Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors •Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors •Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya •Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics •Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. •Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació. Normativa reguladora del silenci administratiu: •Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl. •Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

2 mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal que empleneu el model d'instància

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 20.04.2015 | 10:03