Llicència de primera ocupació

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini previst sense que s’hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s’ha d’entendre desestimada. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

No hi cap tipus de resposta.
Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal que empleneu el model d'instància

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 20.04.2015 | 10:05