Duplicat de rebut i/o certificacions de pagament d'impostos i taxes

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'un duplicat de l'avís de pagament per pagar els impostos i les taxes municipals, o bé fer la sol·licitud de l'emissió d'un duplicat d'un rebut com a justificació del pagament Requisits a complir: Ser titular de l'impost o taxa sobre el que es vol fer el tràmit Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei regualdora de les hisendes locals. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. És de caràcter immediat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona
Telèfon:93 850 26 26
Adreça electrònica: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Darrera actualització: 05.06.2015 | 15:06