ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25: Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter loca

Darrera actualització: 10.01.2019 | 14:15