Normes subsidiàries de planejament

A nivell urbanístic estan en vigor les NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT aprovades l’any 2000 i publicades al DOGC Núm. 3554 de 12-03-2001.

Podeu consultar aquesta normativa al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, aquí

En aquesta pàgina hi trobareu: 

  • Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament (Memòria, Normativa, Plànols d'informació i ordenació i Catàleg de Béns protegits) 
  • Plans parcials d'ordenació Modificació normes subsidiàries 
  • Text refós normes urbanístiques planejament general Pla de millora urbana
Darrera actualització: 26.03.2015 | 18:12