Delegació de competències en favor d'un regidor

Dilluns, 27 de setembre de 2021 a les 09:05

ANUNCI

D’acord amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa pública la part resolutòria del decret d’alcaldia de data 14 de setembre de 2021, la transcripció de la part resolutiva del qual és la següent:

Primer.- EFECTUAR, a favor del regidor Sr. Moisès Aguilar Cabanas, la delegació de les Regidories de Medi Ambient i de Salut Pública. La delegació comporta la facultat de direcció i gestió de l’àrea o servei corresponent, així com la impulsió de tots els tràmits que pertoquen a cada àrea, elevant, si és el cas, la proposta de resolució als òrgans de govern municipal per a la seva adopció.

Segon.- DECLARAR el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la notificació d’aquest Decret al regidor afectat, d’acord amb el que disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dens ens locals (ROF). Les delegacions tindran efecte indefinit, sense perjudici de la potestat d’a dvocació per part de l’Alcaldia.

Tercer.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor afectat, entenent-se l’acceptació de les competències delegades de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. Quart.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que celebri i publicar l’extracte els extrems resolutoris al BOP i en el Butlletí Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del ROF i l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Sant Hipòlit de Voltregà, 17 de setembre de 2021. L’alcalde,

Darrera actualització: 27.09.2021 | 10:08