APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte tècnic de legalització de l'activitat de restauració, situada a la planta baixa de la Casa del Mallol.

Dilluns, 27 de setembre de 2021 a les 09:00

En compliment del que disposa l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que a general coneixement que la Junta de Govern Local, per mitjà de l’acord de data 29 de juliol de 2021, va aprovar inicialment el “Projecte tècnic de legalització de l’activitat de restauració, situada a la planta baixa de la Casa del Mallol”, redactat per CLUSELLS & ROCA, SL.

Exposat al públic, no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual s’ha aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2021. A l’empara dels articles 123 i 124 de la Llei 39/201 5, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l’acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia seguint al de la publicació d’aquest anunci.

 

https://bop.diba.cat/anunci/3123938/aprovacio-definitiva-del-projecte-tecnic-de-legalitzacio-de-l-activitat-de-restauracio-situada-a-la-planta-baixa-de-la-casa-del-mallol-ajuntament-de-sant-hipolit-de-voltrega

Darrera actualització: 27.09.2021 | 10:04