ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

Darrera actualització: 16.01.2018 | 11:16