Petició de cessió o lloguer de material, infraestructures i instal·lacions municipals

En el cas de voler sol·licitar material cal indicar-ho en les observacions del formulari

Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infraestructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les taxes que corresponguin. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: S'enten denegada la petició sinó hi ha resolució expressa en el termini d'un mes. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Cal realitzar la sol·licitud amb una antelació de deu dies mínim abans de l'ús de les instal·lacions o espai municipal per tal de poder donar resposta. En el cas de realitzar la sol·licitud amb un termini inferior no es garanteix poder confirmar la disponibilitat de l’espai.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 06.03.2019 | 11:31