Anunci - Aprovació definitiva del "Projecte d'urbanització dels carrers del Barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà"

Dilluns, 19 de març de 2018 a les 00:00

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic per a general coneixement, que el Ple Municipal, per mitjà de l'acord de data 9 de gener de 2018, va aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització dels carrers del Barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà".

 

Exposat al públic, no s'han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l'acord, l'esmetat projecte resta aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Darrera actualització: 19.03.2018 | 09:24